d

Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula euripidis, hinc partem ei est. Eos ei nisl graecis, vix aperiri consequat an.

In. Fb. Tw. Be. Db. Li.

Regulamin

I. DEFINICJE

Usługodawca – Fundacja „Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem” z siedzibą w Łodzi, ul. Narutowicza 105a/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 419526, NIP: 7252060488, REGON: 101419695.
Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub dokonuje zakupu publikacji wydawanych przez Usługodawcę lub osoby trzecie.
Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.
Serwis – serwis internetowy, utrzymywany w domenie cyfroweDNA.pl z subdomenami.
Regulamin – niniejszy Regulamin.

II. ZAKRES USŁUG

Usługodawca udostępnia Użytkownikom materiały – teksty, artykuły i inne publikacje na tematy związane z robotyzacją i automatyzacją biznesu, sztuczną inteligencją, innowacyjnością, transformacją IT, architekturą korporacyjną oraz strategicznym zarządzaniem IT.
Usługodawca udostępnia Użytkownikom możliwość bezpłatnego uczestniczenia w dyskusjach za pomocą mechanizmu komentowania, w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii na tematy związane z robotyzacją i automatyzacją biznesu, sztuczną inteligencją, innowacyjnością, transformacją IT, architekturą korporacyjną oraz strategicznym zarządzaniem IT.
Usługodawca udostępnia Użytkownikom możliwość dokonywania rezerwacji oraz składania zamówień na publikacje wydawane przez Usługodawcę i osoby trzecie.
Zamówienie, o którym mowa w pkt 3 zostaje złożone przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży przez Usługodawcę publikacji wskazanej w Serwisie za określoną tam cenę. Usługodawca zapewnia Użytkownikowi możliwość skorygowania ewentualnych błędów w składanym zamówieniu, jego zmiany lub anulowania aż do momentu rozpoczęcia przez Usługodawcę wykonania umowy sprzedaży.
Usługodawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając Użytkownikowi wiadomość e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Użytkownika następuje zawarcie umowy sprzedaży.
Umowa o świadczenie Usług zawierana jest na czas nieoznaczony, z chwilą zarejestrowania konta Użytkownika w Serwisie. Użytkownik może umowę o świadczenie Usług wypowiedzieć w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
Umowy sprzedaży i o świadczenie Usług zawierane są w języku polskim. Treść umów jest każdorazowo utrwalana, zabezpieczana – poprzez wykonanie kopii zapasowej – i przechowywana przez 5 lat w wersji elektronicznej w systemie teleinformatycznym Usługodawcy. Treść umowy udostępniana jest Użytkownikowi w wiadomości e-mail, w której Usługodawca potwierdza jego rejestrację, przyjęcie zamówienia do realizacji oraz w przesyłanym Użytkownikowi dowodzie zakupu.

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Podstawowe wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, są następujące:
a. połączenie z siecią Internet;
b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML).
c. służbowy adres poczty elektronicznej.
Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się dla Użytkownika z ryzykiem ze względu na transmisję dokonywaną za pośrednictwem sieci Internet. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z Usług to w szczególności możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł) – w kontekście informatycznym phishing oznacza technikę łamania zabezpieczeń (cracking), używaną do pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I UŻYTKOWNIKÓW

Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług z zastrzeżeniami jak niżej.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
a. krótkotrwałego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu. W takim wypadku Usługodawca poinformuje Użytkowników na stronach Serwisu, ze stosownym wyprzedzeniem, o przerwie w świadczeniu Usług,
b. zablokowania dostępu do zasobów Użytkowników zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy,
c. natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług (zablokowania konta), jeżeli Użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu (w szczególności poprzez podanie innego niż służbowy adresu e-mail), lub nie naruszając Regulaminu swoimi działaniami powoduje lub choćby przyczynia się do tego, że zasoby Usługodawca lub sieci komputerowe osób trzecich działają nieprawidłowo, a przyczyn tego stanu rzeczy nie można usunąć bez zaprzestania świadczenia usług Usługodawca.
Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych, celowo obraźliwych dla wywołania kłótni (tzw. trolling) oraz przekazów reklamowych, a także treści wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc w świecie rzeczywistym, oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych. Podanie danych fałszywych jest podstawą do nieświadczenia lub zaprzestania świadczenia usług przez Usługodawcę.

V. WARUNKI PŁATNOŚCI
Z zastrzeżeniem odpłatnych form korzystania z Serwisu, wskazanych wyraźnie w Regulaminie, z tytułu korzystania z Serwisu Użytkownik nie ponosi opłat.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Usługodawca i Użytkownik obowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności. Jeżeli Użytkownikiem nie jest konsument, obowiązek naprawienia przez Usługodawcę szkody nie obejmuje utraconych przez Użytkownika korzyści.
Usługodawca oświadcza, że zamieszczone w Serwisie informacje, teksty, artykuły oraz inne publikacje są utworami w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami) i nie mogą być kopiowane, powielane ani zmieniane bez uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawcy.
Użytkownikom wolno korzystać z utworów, o których mowa w pkt 2 jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających z Użytkownikiem w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.

VII. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Usługodawca przetwarza i chroni dane osobowe Użytkowników zgodnie z Polityką prywatności, stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOT. USŁUG

Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.
Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
Reklamacja może zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres: sobczak@cyfroweDNA.pl lub wniesiona pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.
Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.
Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika.
O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Usługodawca zawiadomi Użytkownika pocztą elektroniczną niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOT. ZAKUPIONYCH TOWARÓW

Użytkownicy mogą składać reklamacje dot. zakupionych towarów jeżeli mają one wadę fizyczną lub prawną. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę na zasadach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
Reklamacja może w szczególności zostać wniesiona pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub wysłana w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: sobczak@cyfroweDNA.pl.
Użytkownik, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Usługodawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie do miejsca, w którym rzecz została wydana Użytkownikowi. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Użytkownika byłoby nadmiernie utrudnione, Użytkownik obowiązany jest udostępnić rzecz Usługodawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZASADY ZWROTU ŚWIADCZEŃ

Użytkownik-konsument, który zawarł umowę o świadczenie Usług lub umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
Termin do odstąpienia od umowy, o której mowa w pkt 1 wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia – w przypadku umowy o świadczenie Usług, a w przypadku umowy sprzedaży – w terminie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik-konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika-konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik-konsument musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Usługodawcy lub pocztą elektroniczną na adres sobczak@cyfroweDNA.pl). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik-konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Użytkownikowi-konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika-konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika-konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik-konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Użytkownik-konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Jeżeli Użytkownik-konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia Usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłaci on Usługodawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od umowy.
W przypadku umowy sprzedaży:

Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, Użytkownik-konsument powinien odesłać lub przekazać zwracaną rzecz na adres Usługodawcy tj. Fundacja „Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem” z siedzibą w Łodzi, ul. Narutowicza 105a/3, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Użytkownik-konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Użytkownik-konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy i odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Użytkownikowi-konsumentowi w odniesieniu do umów:
świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,
w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy, w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę, zawartych w drodze aukcji publicznej, o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

XI. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
Użytkownik-konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich:

Mediacja – prowadzona przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały. Prowadzi się ją na wniosek Użytkownika-konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Postępowanie mediacyjne jest bezpłatne – oprócz ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mediacja jest dobrowolna, tzn. muszą na nią wyrazić zgodę obie strony umowy. Stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy WIIH – sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Postępowanie jest bezpłatne, za wyjątkiem ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mają dobrowolny charakter dobrowolny tzn. na poddanie sprawy rozstrzygnięciu sądu polubownego muszą wyrazić zgodę obie strony umowy. Miejscy (powiatowi) rzecznicy konsumentów – mający siedziby w miejscowościach, w których znajdują się są starostwa powiatowe lub urzędy miasta na prawach powiatu. Do ich zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.

Szczegółowe informacje na temat zasad dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zostały umieszczone na witrynie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod adresem internetowym http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.10.2019 r.
Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej sobczak@cyfroweDNA.pl i telefonu +48 42 27 97 113.
Usługodawca zapewnia, że w każdym momencie na stronie cyfroweDNA.pl znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin.
W przypadku zmian Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozpoznawał będzie właściwy sąd powszechny. Jeżeli stroną sporu nie jest konsument, spory rozpoznawał będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
Regulamin, umowy o świadczenie Usług i umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
Regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie prawnoautorskiej.

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

FUNDACJA „OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM” UL. NARUTOWICZA 105A/3 90-145 ŁÓDŹ TEL: +48 42 27 97 113 E-MAIL: SOBCZAK@cyfroweDNA.pl

Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy() umowy dostawy następujących rzeczy() umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy()/o świadczenie następującej usługi()

Data zawarcia umowy()/odbioru()

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić

Załącznik 1. Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności została opracowana w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Użytkowników, zwanych dalej „Usługobiorcami” jest Fundacja „Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem” z siedzibą w Łodzi, ul. Narutowicza 105a/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 419526, NIP: 7252060488, REGON: 101419695. Kontakt z Administratorem jest również możliwy za pomocą adresu poczty elektronicznej sobczak@cyfroweDNA.pl.

WYMÓG PODANIA I KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza następujące dane osobowe usługobiorców:

służbowy adres e-mail nazwa firmy/organizacji, w której usługobiorca jest zatrudniony, stanowisko, imię i nazwisko, nick, identyfikatory Twitter, Facebook, LinkedIn, adres zamieszkania lub pobytu, numer telefonu, NIP.

Podanie danych osobowych określonych w pkt 2 lit a-c nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia z Administratorem umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwanej dalej „Umową”. Jeżeli usługobiorca nie poda tych danych, wówczas nie dojdzie do zawarcia Umowy. Podanie danych osobowych określonych w pkt 2 lit d-i jest dobrowolne.
W czasie obowiązywania Umowy, Administrator może wejść w posiadanie innych danych usługobiorcy – danych dotyczących korzystania przez usługobiorcy z określonej sieci teleinformatycznej, oprogramowania lub urządzeń, jak również sposobu korzystania z witryny internetowej Administratora.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe usługobiorców w następujących celach: a. zawarcie i wykonanie łączącej strony Umowy, w szczególności należyte wykonanie usług i rozpatrywanie reklamacji, b. wypełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności wystawianie i przechowywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych, c. dochodzenie roszczeń i obrona przeciwko nim, d. wykrywanie i zapobieganie nadużyciom, e. marketing bezpośredni, f. tworzenie analiz i statystyk, na potrzeby własne Administratora, w szczególności raportowanie, badania marketingowe i rynkowe, planowanie rozwoju usług, badanie preferencji i zachowań usługobiorców, na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora, g. określonych w pkt 5e i f po wykonaniu Umowy – za zgodą usługobiorcy, h. przekazania osobom trzecim – za zgodą usługobiorcy, w zakresie i celu objętym tą zgodą.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych usługobiorców w celu określonym: a. w pkt 5a – stanowi art. 6 ust. 1 b RODO (wykonanie Umowy), b. w pkt 5b – stanowi art. 6 ust. 1 c RODO (obowiązek prawny), c. w pkt 5c-f – stanowi art. 6 ust. 1 f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora), d. w pkt 5g i h – stanowi art. 6 ust. 1 a RODO (zgoda usługobiorcy).

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator będzie przechowywał dane osobowe przetwarzane w celu określonym: a. w pkt 5a – przez czas trwania Umowy i rozliczeń po jej zakończeniu, b. w pkt 5b – przez czas, w którym nakazują to Administratorowi przepisy prawa, c. w pkt 5c i d – do momentu przedawnienia się roszczeń wynikających z Umowy, d. w pkt 5e i f – przez czas trwania Umowy, e. w pkt 5g i h – do momentu cofnięcia zgody przez usługobiorcę.
Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, po zakończeniu korzystania z usług Administrator może przetwarzać tylko te dane osobowe usługobiorców, które są: a. niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi, b. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora – za zgodą usługobiorcy, c. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, d. dopuszczone do przetwarzania na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub umowy.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator nie przekazuje danych osobowych usługobiorców osobom trzecim, chyba że uzyska na to uprzednią, wyraźną zgodę usługobiorcy lub jeżeli prawo lub obowiązek przekazania tych danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Administrator powierza dane osobowe usługobiorców następującym podmiotom przetwarzającym: a. świadczącym w imieniu Administratora usługi marketingowe i reklamowe, b. obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora, c. świadczącym Administratorowi usługi pocztowe, kurierskie, płatnicze, audytorskie, pomoc prawną i księgową.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Dane osobowe usługobiorców nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

PRAWA USŁUGOBIORCÓW

Usługobiorcy przysługują następujące uprawnienia: a. prawo żądania dostępu do swoich danych tj. uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe go dotyczące, b. prawo do sprostowania danych tj. żądania sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe, c. prawo żądania usunięcia jego danych osobowych, d. prawo żądania ograniczenia jego danych osobowych, e. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, f. prawo do przenoszenia danych.
Zakres każdego z uprawnień określonych w pkt 12 oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności RODO.
Usługobiorca może skorzystać z uprawnień określonych w pkt 12, kontaktując się z Administratorem.

PRAWO COFNIĘCIA ZGODY

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych usługobiorcy odbywa się na podstawie jego zgody, usługobiorca ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.

PROFILOWANIE

W celach określonych w pkt 5c-f Administrator może dokonywać zautomatyzowanej analizy danych usługobiorców i opracowania przewidywań na temat ich preferencji lub przyszłych zachowań. Profilowanie może w szczególności służyć do analiz i prognoz osobistych preferencji lub zainteresowań usługobiorców. Takie działanie Administratora nie będzie wywoływało w stosunku do usługobiorców żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływało na ich sytuację.

PLIKI COOKIES

W celach określonych w pkt 5c-f Administrator może stosować tzw. pliki cookies. Są to małe pliki tekstowe, umieszczane na urządzeniu usługobiorcy, w oparciu o które gromadzone są informacje, które pozwalają w szczególności zidentyfikować urządzenie usługobiorcy, jego numer IP i stosowaną przez usługobiorcę przeglądarkę.
Usługobiorca może tak ustawić swoją przeglądarkę – dzięki odpowiednim, dostępnym w niej opcjom – aby wyłączyć automatyczną instalację cookies, uniemożliwić ich stosowanie lub całkowicie usunąć je ze swojego urządzenia. Procedura obsługi i usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez usługobiorcę przeglądarki.
Pliki cookies dzielą się na: a. tymczasowe (sesyjne) – pliki tymczasowo znajdujące się w pamięci podręcznej przeglądarki, które pozostają w niej do momentu zakończenia sesji, b. stałe – pliki pozostające w pamięci podręcznej przeglądarki tak długo, jak pozwalają na to wybrane przez usługobiorcę ustawienia przeglądarki, c. własne – pliki zarządzane przez Administratora, d. zewnętrzne – pliki zarządzane przez osoby trzecie, e. konfiguracyjne – pliki związane z poruszaniem się usługobiorcy po stronach witryny internetowej Administratora i zapewniające prawidłową po niej nawigację. Pozwalają w szczególności śledzić wybory dokonane przez usługobiorcę (wybór języka, rozmiar używanej czcionki), rozpoznać urządzenie, z którego korzysta usługobiorca i zarządzać sesją przeglądania, f. analityczne – pliki wykorzystywane w celach statystycznych i analitycznych, g. reklamowe – pliki wykorzystywane w celach reklamowych np. w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam.
Szczegółowe zasady działania plików cookies umieszczonych na witrynie internetowej Administratora stosowane określone są pod poniższymi linkami: a. https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl b. https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl e. https://www.facebook.com/policies/cookies/ f. https://www.facebook.com/about/privacy/update g. https://www.pinterest.com///about/cookie-policy/ h. https://policy.pinterest.com/en/terms-of-service i. https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

Usługobiorca ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH USŁUGOBIORCÓW

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, mające na celu ochronę danych osobowych usługobiorców przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Prawa dostępu do danych osobowych usługobiorców zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby dane te nie znalazły się w rękach osób nieuprawnionych.


W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
Fundacja „Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem”
ul. Narutowicza 105a / lok. 3, 90-145 Łódź
Mail: info@cyfroweDNA.pl
Tel: (42) 2797327